WHY FEATIS

เฟทิส คลินิก ก่อตั้งโดย " นายแพทย์อานิก อุษณกรกุล"   โดยให้บริการศัลยกรรมและหัตถการความงามที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและ

เน้นคุณภาพ โดยทีมแพทย์ของทางเฟทิส กับผลงานที่มากกว่า 4,000 เคส จึงทำให้เฟทิส คลินิกได้รับการการรับอย่างแพร่หลาย